Ochrana osobných údajov

Našim poslaním je byť priateľskí  k životnému prostrediu a poskytovať  kuriérske a doručovateľské služby, najmä  v rámci Bratislavy. Prioritne služby poskytujeme prostredníctvom kuriérov na bicykloch.

Prevádzkovateľom je: Ing. Petra Štrbíková – EKO-logický kuriér, Majerníkova 48, 841 05 Bratislava, IČO: 53 687 728.

Považujeme za nevyhnutné poskytovať našim klientom a ich zákazníkom  adekvátnu ochranu osobných údajov  v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OOÚ“), rovnako aj v súlade so Zákonom o poštových službách a Smernicou o ochrane údajov v poštových službách.

Ako prevádzkovateľ informačného systému sme prijali  všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pre dotknuté osoby pripravili nasledovné informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním  tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia.

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, to platí aj u spoločnosti (alebo eshopu, z ktorého ste si objednali tovar, a to nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@eko-logickykurier.sk

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o OOÚ Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na mail: info@eko-logickykurier.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Spracúvanie osobných údajov

Spracovávame rôzne kategórie osobných údajov. Vždy sa však jedná len o taký rozsah, ktorý je nevyhnutný k dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú spracovávané. K nižšie uvádzaným Informačným systémom (IS), je nutné uviesť, že sa jedná o informatívnu množinu. V konkrétnom spracovaní sa rozsah údajov zužuje len na tie, ktoré skutočne nevyhnutne musí k dosiahnutiu konkrétneho účelu. Cezhraničný prenos sa pri spracúvaní osobných udajov neuskutočňuje. Automatizované rozhodovanie a profilovanie sa neuskutočňuje.

Názov IS:Zmluvní partneri a ich zástupcovia.
Účel:Uzatvorenie zasielateľských zmlúv alebo zmlúv o preprave vecí. Nevyhnutné osobné údaje spracúvame za účelom zabezpečenia plnenia týchto zmlúv a súvisiacich činností, realizácia oprávnených záujmov v obchodnom vzťahu a podnikaní, plnenia zákonných povinností.  
Rozsah údajov:Nevyhnutné identifikačné údaje zástupcov našich dodávateľov a zmluvných partnerov Identifikačné údaje, kontaktné údaje (telefón, e-mail) a iné nevyhnutné údaje k dosiahnutiu účelu
Právny základ:Zákon č. Zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a uzatvorená zmluva.
Dotknuté osoby:Zmluvní partneri a ich zástupcovia.
Kategoŕie príjemcov:
Lehoty na vymazanie:Podľa uzatvorenej zmluvy
Názov IS:Kuriéri
Účel:Riadne plnenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahoch, sociálnom zabezpečení, daňových povinnostiach, ochrane svojho majetku a oprávnených záujmov,
Rozsah údajov:Nevyhnutné identifikačné údaje zástupcov našich dodávateľov a zmluvných partnerov Identifikačné údaje, kontaktné údaje (telefón, e-mail) a iné nevyhnutné údaje k dosiahnutiu účelu
Právny základ:zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a iné súvisiace právne predpisy.
Dotknuté osoby:Zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere, osoby vykonávajúce kuriérske služby na základe zmluvy. Iné osoby, ktoré majú pre naplnenie právnej povinnosti význam, najmä rodinných príslušníkov (dieťa, manžel / manželka, partner…). Uchádzači o zamestnanie, bývalí kuriéri.
Kategoŕie príjemcov:orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, poisťovne
Lehoty na vymazanie:5 až 10 rokov, mzdové listy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti 50 rokov, osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca
Názov IS:Príjemcovia zásielok
Účel:Plnenie zmluvných povinností a doručenie zásielky.
Rozsah údajov:Titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo).  Pri niektorých službách môže byť súčasťou údajov aj Dátum narodenia, Číslo dokladu totožnosti, rodné číslo. Výhradne takto môžeme totiž Zmluvnému partnerovi preukázať a zodpovedať za to, že sme splnili jeho pokyny na overenie totožnosti, veku adresáta.   Overenie totožnosti adresáta pri výdaji zásielky nemusíme vykonávať v prípade ak individuálne zmluvné nastavenie služby s Odosielateľom umožňuje použitie bezpečnostného kódu PIN, alebo QR kódu.  
Právny základ:Zákon o poštových službách a Smernico a o ochrane údajov v poštových službách. Zmluva so zmluvným partnerom, prípadne súhlas daný zmluvnému parnerovi pri nákupe.
Dotknuté osoby:Príjemcovia zásielok
Kategoŕie príjemcov:Zmluvní partneri .
Lehoty na vymazanie:1 rok po ukončení doručenia (uhradená faktúra za doručenie).
Názov IS:Návštevnící webových stránok a používatelia aplikácií
Účel:Za účelom zefektívnenia a skomfortnenia funkčnosti webových a on-line aplikácií pre užívateľov, ako aj prehľadu o ich fungovaní a pre ich ochranu sú zhromažďované Údaje o návštevníkoch webových stránok, ukladaných v tzv. „Cookies“ – malých súboroch umožňujúcich uchovávať špecifické informácie o PC návštevníkoch webových stránok počas návštevy webových stránok. Cookies pomáhajú zistiť frekvenciu návštev, počet návštevníkov a upravovať služby tak, aby boli pohodlné a efektívne, medzi iným identifikovať užívateľov pri využívaní on-line aplikácií a uchovávať preferované užívateľské nastavenia. Cookies nemôžu preniknúť do systémov užívateľov.
Rozsah údajov:IP adresy a užívateľské nastavenia v on-line aplikáciách, kontalkné udaje (e-mail)
Právny základ:Zákon NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, Smernica 2009/136/ES upravujúcej Smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách, súhlas
Dotknuté osoby:Návčtevníci webových  stránok, Užívatelia aplikácií, Príjemcovia zásielok
Kategoŕie príjemcov:Zmluvní partneri .
Lehoty na vymazanie:Odvolanie súhlasu, 1 rok po ukončení spracúvania