VOP

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a Reklamačný poriadok

 1. Vymedzenie pojmov:

a) Poskytovateľom je Ing. Petra Štrbíková – EKO-logický kuriér, Majerníkova 48, 841 05 Bratislava, IČO: 53 687 728.
b) Eko-logický kuriér (EK) je poskytuje kuriérske služby, najmä na území mesta Bratislava.
c) Príkazcom je spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorého EK poskytuje služby.
d) Príjemcom je zákazník Príkazcu, ktorému EK doručuje zásielku na základe dohody, zmluvy alebo objednávky Príkazcu.

 1. Vzťah medzi Príkazcom a EK sa riadi týmito VOP a Cenníkom EK. Podmienky spolupráce sú špecifikované v Zasieľatelskej zmluve, ktorá zakladá právny vzťah medzi Príkazcom a EK.
  a) Právne vzťahy EL s Príjemcom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetko v znení neskorších právnych predpisov.
  b) Právne vzťahy EK s Príkazcom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
 2. EK sa zaväzuje:
  a) Prevziať a doručiť zásielku podľa zadania Príkazcu obsiahnutom v objednávke, csv súbore, či iným dohodnutým spôsobom. Povinnosť EK zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na mieste adresy doručenia.
  b) Doručiť zásielku do 0-3 pracovných dní, resp. v súlade s dobou uvedenou v Zasielatelskej zmluve. V prípade, že EK nie je schopný doručiť zásielku v dohodnutej lehote, bude Príkazcovi poskytnutá zľava z ceny uvedenej v Cenníku.
  c) V prípade nemožnosti zásielku doručiť je EK povinný bezodkladne informovať Príkazcu a dohodnúť ďalší postup.
  d) Príkazca je oprávnený kedykoľvek počas doby doručovania zásielky telefonicky požiadať EK o informáciu o stave doručovania (mieste výskytu) jeho zásielky,
  e) Poskytnúť Príkazcovi 1 rok odo dňa uskutočnenia prepravy zásielky na jeho žiadosť informácie o doručení a prevzatí zásielky.
  f) Zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.
  g) Dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov.
 3. Príkazca sa zaväzuje
  a) Zaplatiť za doručenie zásielky cenu dohodnutú v Zasielateľskej zmluve alebo cenu uvedenú v Cenníku.
  b) Elektronicky (príp. telefonicky) objednať prepravu zásielky, uviesť kompletnú adresu prebratia zásielky pokiaľ nie je zhodná so sídlom Príkazcu, kompletnú adresu miesta doručenia, meno a priezisko príjemcu, e-mail a telefónne číslo príjemcu.
  c) Zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky.
  d) Poskytnúť EK správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Príkazca zodpovedá za prípadnú spôsobenú škodu.
  e) Poskytnúť EK informáciu v prípade, že by zásielka prekračovala bežnú veľkosť alebo váhu zásielky doručovanej EK. Túto informáciu poskytne v objednávkovom formulári, prípadne telefonicky.
  f) Požiadať za finančnú protihodnotu o poistenie zásielky, ak prípadná škoda na zásielke môže byť vyššia ako 300€.
  g) Pripraviť zásielku na odoslanie tak, aby EK mohol zásielku na adrese prebratia prevziať bez zbytočného odkladu. Zásielka musí byť riadne zabalená a zabezpečená proti akémukoľvek poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, a to najmä s ohľadom na spôsob prepravy.
 4. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov zakázaná, alebo ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom.
 5. Ak nebol Príkazcom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť oproti zásielka vydaná aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na adrese doručenia, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým recepční v objekte s viacerými firmami). To neplatí, pokiaľ Príkazca v objednávke uvedie, že zásielka musí byť odovzdaná výlučne príjemcovi. V takomto prípade sa zásielka smie vydať výlučne. EK nie je oprávnený kontrolovať totožnosť Príjemcu prostredníctvom dokladov. EK kontaktuje Príjemcu na uvedenom e-maile a na dostupnom telefónnom čísle.
 6. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, je EK povinný zásielku doručiť späť Príkazcovi. Povinnosť EK zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Príkazcovi. V tomto prípade rovnako patrí EK cena aj za spiatočnú prepravu.
 7. EK zasiela Príkazcovi faktúru so splatnosťou 14 dní v elektronickej forme prípadne podľa ustanovení dojednaných v Zasielateľskej zmluve.
 8. V prípade omeškania s úhradou ceny je EK oprávnený Príkazcovi účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 30 dní, Príkazca stráca nárok na prípadnú zľavu z Cenníka dohodnutú v Zasielateľskej zmluve. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 60 dní, je okrem úroku z omeškania Príkazca povinný za šesťdesiatyprvý deň omeškania uhradiť EK zmluvnú pokutu vo výške 100% z dlžnej čiastky (minimálne 20 EUR). Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. EK je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. V prípade omeškania s úhradou ceny nie je EK povinný plniť svoje povinnosti voči Príkazcovi.
 9. Reklamácie a zodpovednosť za škodu.
  a) EK zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí EK až do jej odovzdania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Príkazcovi. EK nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky. Taktiež nezodpovedá za škody na zásielke pokiaľ takáto škoda bola spôsobená v dôsledku porušenia povinností Príkazcu, vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku, vadným obalom alebo mimoriadnymi okolnosťami typu vis major.
  b) V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri započatí prepravy. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je EK povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v dobe prevzatia EK, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky.
  c) Za škodu sa pri strate alebo poškodení listového dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike považuje cena takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát.
  d) EK zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú. Zodpovednosť za ušlý zisk a následné škody je vylúčená. Zodpovednosť EK za škodu na zásielke je obmedzená najvyššou čiastkou 300 EUR.
  e) V prípade, že Príkazca požaduje poistenie zásielky, je povinný túto skutočnosť osobitne objednať pri objednávaní zásielky. Riešenie prípadnej poistnej udalosti sa v takomto prípade spravuje v zmysle Obchodných podmienok poisťovne, kde EK zásielku poistil.
  f) Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenia zásielky Príkazcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do piatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.
  g) Reklamácia v zmysle predchádzajúceho bodu musí byť písomná, musí obsahovať presné a dôveryhodné vyčíslenie požadovanej škody, kópiu zápisu o škode spísanú s EK, prípadnú fotodokumentáciu a musí byť doručená EK v lehote podľa písm. f) tohto odseku. EK je povinný reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia zo strany Príkazcu. Ak Príkazca neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto odseku platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.
 10. Tieto VOP majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom EK. Toto neplatí, pokiaľ je dané odlišné prehlásenie dojednané písomne a podpísané osobou, ktorá je oprávnená konať v mene EK.
 11. Tieto VOP sú uverejnené na verejne prístupnom mieste, a to na adrese https://www.eko-logickykurier.sk/ a nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2021.